بررسی تاثیر الگوی رهبري خدمتگزا بر اعتماد سازماني و توانمند سازي کارکنان

 متن کامل ۸۴ صفحه word چکیده : ضرورت توجه به منافع عمومي در مديريت دولتي ايجاب مي كند كه مديران دولتي در فراگردها و رفتارهاي روزمره خود، نوعي جهت گيري عمومي داشته باشند . ضرورت تاكيد بر اعتماد عمومي و اعتماد درون سازماني كه روز به روز در حال كاهش است و همچنين الزام توزيع قدرت و توانمند سازي در كشورهايي كه فراگرد دموكراتيزه شدن را طي مي كنند، وجود رهبري خدمتگزار را ضروري ساخته و ايده خدمات دولتي نوين دنهارت به مثابه مفهومي كه در سال هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است، بر ضرورت توجه الگوي رهبري خدمتگزار افزوده است . دراين راستا اين تحقيق در صدد است تا اثرات الگوي رهبري خدمتگزار را بر اعتماد و توانمندسازي در سازمان مخابرات یزد بررسي نموده و رهنمودهايي را براي اثربخشي هر چه بيشتر مديران دولتي ارائه كند . از اين رو رابطه متقابل رهبري خدمتگزار با اعتماد سازماني و توانمند سازي از طريق تحليل تحقيق همبستگي مورد بررسي قرار گرفته، نتايج حاصله بر وجو …

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *