دانلود مقاله نیاز انسان به زندگی اجتماعی

زندگی اجتماعی و پیوند زندگی هر فرد با افراد دیگر ، چنان که گفتیم ، برای آن است که نیازهای مادی و معنوی فرد ، در جامعه بهتر تأمین می شود ، چرا که بعضی از نیازهای انسان ، تنها در جامعه برآورده می شود و زندگی فردی برآوردن آنها ممکن نیست و بعضی دیگر هم در زندگی فردی به شکلی ناقص برآورده شده و در جامعه به طور کامل برطرف خواهد شد . بنابراین ، نتیجه می گیریم که ارزش و مطلوب بودن زندگی اجتماعی ، در برآوردن نیازهای مادی و معنوی افراد آن ، ریشه دارد . گستردگی و تنوع نیازهای انسان  نیاز افراد به یکدیگر را می توان به دو بخش عمده تقسیم کرد: نیاز انسان به دیگران در هستی و پیدایش خویش ، مانند نیاز فرزند به پدر و مادر . البته نمی خواهیم این نیاز را یک نیاز اجتماعی تلقی کنیم ، بلکه آن را به عنوان پایه ای برای تنظیم روابط اجتماعی و ملا کی برای تعیین ارزش آنها در نظر می گیریم ، یعنی از آنجا که فرد ، در اصل هستی خویش نیازمند افراد دیگری است ، ناگزیر است به اقتضای این نیاز ، رفتار ویژه ای با آنان داشته باشد . نیاز انسان به دیگران در دوران زندگی خویش و پس از آن که متولد شد . نیازهای نوع دوم ، خو …

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *