برنامه ای بنویسید که ۲ آرایه n عنصری را ازکاربر دریافت نماید. سپس ۲ آرایه را در یک آرایه جدید ادغام و مرتب نماید و در خروجی نمایش دهد.

برنامه ای بنویسید که ۲ آرایه n عنصری را ازکاربر دریافت نماید. سپس ۲ آرایه را در یک آرایه جدید[…]

Read more

برنامه ای بنویسید که شماره دانشجویی تعدادی از دانشجویان را از ورودی خوانده و در آرایه ای ذخیره کند. سپس با خواندن یک شماره دانشجویی، آن را در آرایه جستجو کند و محل قرارگیری آن را نمایش دهد

برنامه ای بنویسید که شماره دانشجویی تعدادی از دانشجویان را از ورودی خوانده و در آرایه ای ذخیره کند. سپس[…]

Read more

پروژه و گزارش کامل و جامع از طراحی و ارزیابی کیفیت یک نرم افزار براساس میزان رضایت مشتری با استفاده از سیستم استنتاج فازی با متلب

پروژه و گزارش کامل و جامع از طراحی و ارزیابی کیفیت یک نرم افزار براساس میزان رضایت مشتری با استفاده[…]

Read more